ศพจ.ประจวบคีรีขันธ์ จัดฝึกอบรมรับภัยหนาว

จากสถานการณ์ภัยหนาวที่ทวีความรุนแรงในหลายพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย  ส่งผลให้ให้ประชาชนบางส่วนได้รับความเดือนร้อนเป็นอย่างมาก  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  โดยศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว  จึงได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การเย็บผ้าห่มด้วยเศษผ้า”  โดยร่วมกับ เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  จัดฝึกอบรมให้กับผู้ต้องขังหญิงจำนวน ๓๐ ราย  ซึ่งนอกจากผู้เข้ารับการฝึกจะได้รับการพัฒนาทักษะ  และความรู้ด้านเย็บ  การบุ  และการตกแต่งลายผ้าห่มแล้ว  ผ้าห่มดังกล่าวจะถูกรวบรวมและนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสต่อไป

แจ้งหน่วยงานแก้ไขข้อมูล

สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขอแจ้งให้ทราบว่า

ขณะนี้ username และ password ที่ได้ทำการแจ้งไปในเบื้องต้นนั้น

สามารถใช้บริการได้แล้วครับ

ขอให้หน่วยงานทุกหน่วยงาน login เพื่อเข้าไปแก้ไขข้อมูลส่วนตัวต่างๆ ดังต่อไปนี้

- รหัสผ่านของหน่วยงาน

- E-mail ของหน่วยงาน

- Website ของหน่วยงาน(ถ้ามี)